Gminna Biblioteka Publiczna

w Stryszawie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie

Drodzy czytelnicy!

Jeżeli chcielibyście przeczytać lub zasugerować nam kupno jakiejś książki, której nie ma jeszcze w naszych zbiorach, prosimy o przesłanie propozycji na adres e mail: biblioteka.stryszawa@interia.pl
Dzięki Waszym propozycjom będziemy mogli dostosować się do Waszych potrzeb i oczekiwań, które w miarę możliwości będą brane pod uwagę przy zakupie nowości.


  Deklaracja dostępności
  Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie.

  Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-05-01
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Jadwiga Mikus, Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 33 8747050 lub e-mail: biblioteka.stryszawa@interia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek posiada wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Lokal biblioteki położony jest na pierwszym piętrze budynku przychodni zdrowia w Stryszawie. Nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Po przekroczeniu wejścia głównego należy pokonać kilkadziesiąt schodów. Przed głównym wejściem do biblioteki, jeśli zachodzi taka potrzeba, klient może powiadomić bibliotekarza o swojej obecności, dzwoniąc na numer 33 8747050, następnie bibliotekarz po odebraniu telefonu przeprowadzi wstępną rozmowę lub zejdzie do użytkownika w celu rozpoznania potrzeby. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą zamówić książki telefonicznie. Zostaną one dostarczone przez bibliotekarza na adres zamawiającego. Książki można zamawiać pod nr telefonu 338747050.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Copyright: Jadwiga Mikus

Darmowy licznik odwiedzin